Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА LOVESTYLE.EU

Платформата LoveStyle.eu е собственост на фирмата„Ес Джи ентърпрайс“ ЕООД; БУЛСТАТ: 204267515, регистрирана спрямо законодателството на Република България.

ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

 Настоящите Общи условия са приети от ЕС ДЖИ ЕНТЪРПРАЙС ЕООД (наричано по-долу само “LoveStyle”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат:

• условията за ползване на уебсайта http://LoveStyle.eu (наричан по-долу само “Сайт”) от Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги;

• условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между LoveStyle и Ползвателите на Сайта;

• правата и задълженията на LoveStyle и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.

Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между LoveStyle и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги.

LoveStyle има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия.

Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох Общите условия, разбрах ги и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни.

С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от обучението, курса, семинара.

Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител.

Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до LoveStyle за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

Маркирането на полето (чекбокса) “Прочетох Общите условия, разбрах ги и ги приемам” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта създава необорима презумпция, че: (а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с Общите условия и ги приемам” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА

 Сайтът e електронен магазин, достъпен в Интернет на адрес http://LoveStyle.eu/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки/услуги, включително следното:

1. Да подават поръчки за покупка като на Сайта, без предварително създаване на клиентски профил на Ползвателя;

2. Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори със Сайта съгласно поддържаните от Сайта средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със Сайта чрез интерфейса на страницата на Сайта, достъпна в Интернет;

LoveStyle доставя стоки/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги, LoveStyle се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на стоки/услуги/услуги, определени от него чрез интерфейса.

Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация, не по-късно от отправяне на своето предложение за сключване на договора с LoveStyle (Изпращането на поръчката съгласно настоящите Общи условия). LoveStyle осигурява подходящи, ефективни и достъпни средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора, както следва: Предоставя се възможност за: премахване на артикул в кошницата за покупки; добавяне на артикули в кошницата за покупки; увеличаване или намаляване на поръчаното количество от определен артикул; промяна на адреса на доставка или на избрания начин на плащане.

Ползвателите заплащат на LoveStyle възнаграждение за доставените стоки/услуги/услуги съгласно условията, определени на Сайта, настоящите общи условия и общите условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата.

Възнаграждението е в размер на цената, обявена от LoveStyle на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че LoveStyle е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на настоящите Общи условия.

LoveStyle има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта.

Цените не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени.

LoveStyle доставя заявените от Ползвателите стоки/услуги в сроковете и при условията, определени от него на страницата на Сайта и съгласно настоящите общи условия.

Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение – предмет на договора.Отправената от LoveStyle чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока.

 “НЕРЕГИСТРИРАН КЛИЕНТ” НА САЙТА

Сайтът предоставя възможност и за подаване на поръчки от Ползватели със статут “нерегистриран клиент”.

СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът за покупко-продажба между LoveStyle и Потребителя се счита сключен в момента, в който LoveStyle потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон.

Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на LoveStyle. При поискване от Ползвателя LoveStyle предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения от Ползвателя електронен адрес.  

LoveStyle и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоки/услугите, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки/услуги за покупка.

LoveStyle може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки/услуги.

Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя.

При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоки/услугите (авансово) или при тяхната доставка.

Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на LoveStyle. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя.

В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоки/услугите при тяхното получаване, плащането се извършва в момента на доставката от куриерска фирма “Спиди” АД и включва цената на стоката и (доколкото са приложими), транспортните разходи.

Поръчаната стока може да бъде получена само от:

– купувача;

– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка;

– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно;

– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача.

В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, LoveStyle се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка.

В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка.

При приемането на стоката лицето подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката.

ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата по долу се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”).

Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от LoveStyle са определени в профила на всяка стока на Сайта.

Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от LoveStyle в профила на всяка стока в Сайта.

Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоки/услугите, е както следва:

Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта.

Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

 Ползвателят-потребител се съгласява, че LoveStyle има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка.

Ползвателят-потребител избира самостоятелно дали да заплати на LoveStyle цената на стоки/услугите преди или в момента на доставката им.

Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на транспортние разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на:

1. сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 7 /седем/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена;

2. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част;

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока;

Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП.

(2) Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

• за доставка на стоки/услуги и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които LoveStyle не е в състояние да контролира;

• за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка;

• за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

• за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

• за доставка на вестници, списания и други периодични издания.

 Когато LoveStyle не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира LoveStyle за решението си преди изтичането на определения срок, За да упражни правото си на отказ. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на LoveStyle за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока.

В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, LoveStyle е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила:

1. LoveStyle няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от LoveStyle.

2. LoveStyle има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

3. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на LoveStyle или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на LoveStyle за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на LoveStyle преди изтичането на 14-дневния срок.

4. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите. Ползвателят-потребител следва да се свърже с представител на Сайта, чрез e-mail [email protected]. В текста на съобщението да напише, че желае да върне закупената стока и да впише банковите си детайли (IBAN и три имена), за да бъде възстановена пълната сума на стоката. Представител на Сайта ще върне отговор на кой адрес/офис на куриер трябва да бъде върната стоката. След като стоката бъде получена от представител на Сайта, сумата за нея ще бъде възстановена на Ползвателя-получател по посочената банкова сметка.

В случай, че е поръчана стока, която не е потърсена/приета от Ползвателят-потребител и върната на LoveStyle, Ползвателят-потребител може да поръча повторно, само ако заплати стоката по банков път.

Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от LoveStyle стоки/услуги.

Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта.

В случай че Ползвателят-потребител и LoveStyle не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоки/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта.

Ако LoveStyle не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която LoveStyle е следвало да изпълни задължението си по договора.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 LoveStyle доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от LoveStyle и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно LoveStyle.

Ако Ползвателят не уведоми LoveStyle стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

LoveStyle защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, LoveStyle може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. LoveStyle гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон.

 LoveStyle предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, LoveStyle ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите.

LoveStyle има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време.

Ползвателят или Потребителят се съгласява, че LoveStyle има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на LoveStyle.

С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по.

Ползвателят се съгласява, че LoveStyle има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на LoveStyle.

 Във всеки момент, LoveStyle има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от LoveStyle, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта.

LoveStyle и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

A. след изричното му уведомяване от LoveStyle и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

B. след публикуването им на сайта на LoveStyle и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

 Ползвателят се съгласява, че всички изявления на LoveStyle, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

ОТГОВОРНОСТ

Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност LoveStyle при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

LoveStyle не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

LoveStyle не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

LoveStyle не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила.

LoveStyle не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации.

LoveStyle не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

LoveStyle не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Ползвателят и LoveStyle се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Ползвателят и LoveStyle се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

За нуждите на настоящите общи условия, предоставените от LoveStyle услуги са семинари, курсове, обучения, консултации, организиране на събития.

В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между LoveStyle и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Настоящите общи условия са последно изменени на 01.06.2018 г.